chickadee » allegro » utf-string-utf16-size

utf-string-utf16-size utf-stringprocedure

Implements al_ustr_size_utf16.