chickadee » xosd » xosd:set-outline-offset

xosd:set-outline-offset OSD ALIGNprocedure

Sets the offset of the window-outline.